9/10/13

ဗီုရုပ္ဓါတ္ က်ာ္ေဇႝာ္ သုမဂ္လာ (တႜဂုဏ္ တာေလ၀္) ဘာကၞာအိန္ ကြာန္တၞိ ဍဳင္က်ာ္ပိ ပၬဲသာသနာ -၂၅၅၆ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၅ သႝာံ ဂိတုဘတ္ ၆ ေစြက္ ပယ်ာံ ႏူဂယး (၅း၃၀)နာဍှ ကႅိဂြံအာယုက္ ၃၅ သႝာံ သိကၡာ (၈) ၀ွ္ အေဃာပတုဲ၀တ္ ေလၝာ၀္မံင္က်ာ္ဂွ္ မၵးဒုင္ဘဲမာရဏ ၾသ၀္ကၛစၜအာသြ၀္ရအၜ

No comments:

Post a Comment