8/14/10

ဿကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၀ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္ ၈ ေစြက္ သကၠရာဇ္ခေရသ္ 2009

ဂိတု မာတ္ စၞတ္တႛဲ 18 ဂွ္ မဒွ္တႛဲ ဂေကာံထံက္ပင္လိက္ပတ္ေယန္သႝာင္မန္

ကြာန္တံင္ပရင္ ဂေကာံပုဦဂြံအပ္ျပာပ္ဇုိန္ဏွင္ကုဪလ၀္ဒါန္ ေကာန္ပ်ဴတာ မြဲေစာံ

ကုဘာဗေတာန္လိခ္ ပေရင္ပညာဂကူမန္တန္ေဒါ၀္ ကြာန္တံင္ပရင္ မဒွ္ရအၜ။