9/10/13

ဗီုရုပ္ဓါတ္ က်ာ္ေဇႝာ္ သုမဂ္လာ (တႜဂုဏ္ တာေလ၀္) ဘာကၞာအိန္ ကြာန္တၞိ ဍဳင္က်ာ္ပိ ပၬဲသာသနာ -၂၅၅၆ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၅ သႝာံ ဂိတုဘတ္ ၆ ေစြက္ ပယ်ာံ ႏူဂယး (၅း၃၀)နာဍှ ကႅိဂြံအာယုက္ ၃၅ သႝာံ သိကၡာ (၈) ၀ွ္ အေဃာပတုဲ၀တ္ ေလၝာ၀္မံင္က်ာ္ဂွ္ မၵးဒုင္ဘဲမာရဏ ၾသ၀္ကၛစၜအာသြ၀္ရအၜ
ႏူဂေကာံထံက္ပင္လိက္ပတ္ေယန္သႝာင္မန္ ကြာန္တံင္ပရင္ သႝာံဏံဂေကာံအပ္ျပာပ္ဇုိန္ဏွင္ကုဪလ၀္ဒါန္ ၀တၳဳၾသန္ (၂ ၀၀၀ ၀၀၀ိ)ေဒၠ၀္ သြက္ေသၢာံစ၀္ေကာန္တေရတ္ ဿဘာဗေတာန္လိခ္ ပေရင္ပညာဂကူမန္တန္လေဒါ၀္ ကြာန္တံင္ပရင္ မဒွ္ရအၜ။