2/26/10

ညးမဘိုင္ကု၀္လ၀္အရုီဗင္ ထံက္ပင္လ၀္အိုတ္သုီ

မိပ္စိုတ္တင္ဂုဏ္

ဗြဲေတၞင္ရ။ တင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရ။နာဲေဝန္လွာင္ စုတိခ်ဳိတ္အာ ဘဲကြီစက္