9/10/13

ႏူဂေကာံထံက္ပင္လိက္ပတ္ေယန္သႝာင္မန္ ကြာန္တံင္ပရင္ သႝာံဏံဂေကာံအပ္ျပာပ္ဇုိန္ဏွင္ကုဪလ၀္ဒါန္ ၀တၳဳၾသန္ (၂ ၀၀၀ ၀၀၀ိ)ေဒၠ၀္ သြက္ေသၢာံစ၀္ေကာန္တေရတ္ ဿဘာဗေတာန္လိခ္ ပေရင္ပညာဂကူမန္တန္လေဒါ၀္ ကြာန္တံင္ပရင္ မဒွ္ရအၜ။

No comments:

Post a Comment