4/29/10


သႜးကုဪဒါန္ ကြးဘာဥတုကညင္ ဍဳင္ဟံသာ၀တှ ၁၃၇၁-၇၂

သႜးကုဪဒါန္ ကြးဘာဥတုကညင္ဘာေဇႝာ္ ကြာန္တံင္ပရင္ ၁၃၇၁-၇၂

4/22/10

သႜးကုဪဒါန္ ကြးဘာဥတုကညင္ဘာက်ာ္ႀသှမန္ ကြာန္တံင္ပရင္ ၁၃၇၁-၇၂
4/21/10

သႜးကုဪဒါန္ ကြးဘာဥတုကညင္ ကြာန္တံင္ပရင္ ၁၃၇၁-၇၂