6/26/13

တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၱ သှလေတဇမဟာေထရ္ (ဂုဏ္လုိင္) ကႅိဂြံအာယုက္(၉၄)သႝာံ ဘာေဒါ၀္ ကြာန္တံင္ပရင္ ပြဳိင္ေရ၀္သၞ၀္က်ာ ဍဳင္မန္ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၅ သႝာံ ဂိေဇွ္ ၂ ေစြက္ တၝဲအငၝာ အခိင္ႏူဂယး (၉း၄၅)နာဍှ ၾသ၀္ကၛစၜအာသြ၀္ပႜန္ရအၜ