5/15/14

သၻင္ေဖ်ံဘာနိဗၺာန္ တႜဂုဏ္အၥာ သှလေတဇ မဟာေထရ္ ဘာေဒါ၀္ ကြာန္တံင္ပရင္ ၁၃၇၅ သႝာံ,

No comments:

Post a Comment