12/20/13

သၻင္ပၱဳိန္ဂုဏ္စရာဲ ကဆိပ္ၾကာ ေကုာံ ကြးဘာအံင္စွ္တန္ ကြာန္တံင္ပရင္ ၁၃၇၅ သႝာံ

No comments:

Post a Comment